«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                        Наказ по ОЗСЗО І – ІІІ ст. с. Багринівці         

                                                                                   від _____________________  № ________

                                                                                       Керівник закладу __________Л.І.Тарас 

 

План заходів ОЗСЗО І – ІІІ ст. с. Багринівці

щодо забезпечення якості освіти в закладі

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проаналізувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо:

• температурного режиму у приміщенні школи;

• забезпечення питного режиму (фонтанчики з питною водою, кулери, кип’ячена вода);

·         забезпечення чистоти та охайності  місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали;

·         дотримання  режиму провітрювання приміщень:

·         відповідності  туалетної кімнати санітарним умовам та облаштуванню усім необхідним (відокремлені кабінки з дверима, вода, мило, папір, рушники тощо);

·         проведення  у закладі роботи  з учнями щодо дотримання гігієнічних вимог (наявність інформаційних плакатів/стендів, бесіди з учнями, актуалізація питань гігієни на уроках біології, основ здоров’я тощо).

 

До 01.09.2020

Адміністрація

 

2

З метою створення у закладі умови для здорового, якісного харчування, забезпечувати:

• належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні;

• дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях, де готується їжа, та їдальні;

 • засвідчення підписом керівника щоденного меню;

• щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв;

• затвердження примірного 2-тижневого меню і контроль за фактичним його виконанням (за умови організації харчуван- ня закладом освіти);

• дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці та проходження обов’язкових медичних оглядів праців- никами харчоблоку.

Протягом року

Тарас Л.І.

 

3

Створити ти умови для відповідного навчання та забезпечення належного рівня пожежної безпеки та дотримання вимог щодо охорони праці.

 

До 01.09.2020

Тарас Л.І.

 

4

Облаштувати навчальні  кабінети, спортивний зал відповідно до правил вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

До 01.02.2020

Завідувачі кабінетів

 

5

Здійснювати контроль за безпечним використанням навчального обладнання.

 Проводити регулярні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності як серед учнів під час проведення уроків (практичних занять) з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної культури; контроль за виконанням правил, дотримання безпеки при використанні обладнання, спортивного інвентаря тощо.

 

Протягом року

Чернега Н.М.

Гусак Н.Г.

Горобець Н.І.

Тарас Л.І.

Цітевич М.Р.

Вальчук В.М.

 

6

Проводити регулярні інструктажі з охорони праці з працівниками закладу

 

Протягом року

Гладько Л.С.

 

7

Проінформувати та оприлюднити критерії оцінювання  навчальних досягнень  здобувачів освіти закладу   з навчальних предметів

 

До 15.09.2020

Вчителі-предметники

 

8

При складанні розкладу дотриматися:

·         врахування оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури;

• врахування динаміки розумової працездатності учнів протягом дня та тижня;

• оптимальне використання робочого часу педагогічних працівників;

• ефективне використання матеріально-технічної бази закладу

Д0 01.09.2020

Гладько Л.С.

 

9

З метою здійснення особистісно орієнтованого підход у навчанні:

·         розробляти календарні та поурочні плани, у змісті яких простежується особистісно орієнтоване навчання;

·         інформувати учнів про очікувані результати навчання та перелік завдань під час вивчення кожної теми;

·         розробляти диференційовані завдання  для роботи з учнями;

·          вдосконалювавти  критерії оцінювання, які мотивують учнів до самостійної роботи, висловлювання своєї аргументованої думки, власного бачення.

 

Протягом року

Вчителі-предметники

 

10

Використовувати  ІКТ педагогічними працівниками в освітньому процесі з метою:

• створення електронних освітніх ресурсів; • інтенсифікація роботи з документами;

• комунікація з учнями та батьками;

• створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді;

• використання нових освітніх технологій (дистанційного, змі шаного навчання, веб-квестів тощо);

• розроблення моніторингових робіт;

• створення електронних каталогів і баз даних;

• використання хмарних сховищ документів;

• використання електронних підручників в освітньому процесі;

• підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом;

 • отримання актуальної освітньої інформації

 

 

Протягом року

адміністрація

 

11

Працювати над створенням освітніх ресурсів:

• розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять;

• додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків;

• тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги;

• практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома;

• завдання для самостійного опрацювання учнями;

• навчальні програми;

• календарно-тематичні плани;

• електронні освітні ресурси для дистанційного навчання;.

 

Протягом року

Гладько Л.С.

 

12

Здійснювати  моніторинг системи оцінювання навчальних досягнень учнів можна використати такі основні джерела:

·         результати ДПА у початковій, базовій та старшій школі;

·         підсумкове оцінювання учнів у класному журналі;

·         порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим оцінюванням учителя з предмету

• аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і річного оцінювання

 

Протягом року

Адміністрація

 

 

13

Використовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності  здобувачів освіти

 

 

Протягом року

Вчителі-предметники

 

14

Провести  конференцію  з  теми «Впровадженню компетентнісного підходу в системі оцінювання»

 

 

Березень 2021

Гладько Л.С.

 

15

Проводити у закладі профорієнтаційну роботу, яка  сприятиме розвиткові навичок самостійної і кооперативної роботи учнів, запровадження циклів бесід.

 

 

Протягом року

Нікітчук С.І.

 

16

Залучати  учнів у дослідницьку та проектну діяльність, постановку та розв’язання проблемних завдань, диспути, розв’язання ситуативних завдань, мультимедійне навчання, комп’ютерне моделювання, прогнозування.

 

 

Протягом року

Вчителі - предметники

 

17

Провести майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують компетентнісний підхід у процесі викладання.

 

 

Квітень 2021

Гладько Л.С.

 

18

Організувати взаємовідвідування учителями навчальних занять, які проводять колеги.

 

 

Протягом року

Гладько Л.С.

 

19

Неухильно дотримуватись норм академічної доброчесності і власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності.

 

Систематично

Адміністрація

 

20

Забезпечити  доступ учасників освітнього процесу та представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо)?

 

Протягом року

Адміністрація

 

21

Забезпечувати використання інтернет ресурсів:

·         виключно з навчальною метою;

·          заборона відвідування сайтів, які містять непристойну, заборонену, нелегальну інформацію, насильство тощо;

·          використання інформації з інтернет ресурсів має містити посилання на джерело (дотримання принципів академічної доброчесності);

·          заборона зберігання, поширення інформації, яка містить персональні дані, крім випадків, визначених законодавством;

·         заборона поширення інформації, що може образити інших осіб або заподіяти їм шкоду.

 

Протягом року

Адміністрація

 

 

22

Розробити  Плану заходів для запобігання булінгу (цькуванню) та будь-яким іншим проявам насилля

 

До 15.09.2020

Нікітчук С.І.