Проект

ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ОЗЗCО І-ІІІ ступенів с. Багринівці

Літинської селищної ради Вінницької області

ПРОЕКТ СТВОРЕНО ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ


                                                                    КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

      Освіта сьогодні покликана займатися особливим духовним творенням - готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості. Школа майбутнього має створити умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості, коли дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

    Учень - центральна фігура. Роль учителя - вибудувати разом з учнем, знаючи його можливості, його стартовий рівень, зону найближчого розвитку, його особистісну освітню траєкторію, навчально-пізнавальну діяльність; наступність між усіма ступенями навчання на рівні методології, змісту і методики, психологічної комфортності, що припускає зняття всіх факторів навчального процесу, створення у школі, і на уроці атмосфери, що розкриває творчий потенціал школяра, якість навченості дитини, максимальний орієнтир на творчий початок у навчальній діяльності учня..

Ми прагнемо до:

 • розвитку особистості кожного учня як індивідуальності;
 • створення єдиного освітнього простору дозволить навчати будь-яку дитину відповідно до її психолого-фізіологічних особливостей;
 • створення стійкої мотивації до навчання як життєво важливого виду діяльності;
 • виховання моральних якостей;
 • розвитку творчого мислення, необхідного для пізнання практичної діяльності, орієнтації в навколишньому світі.

В основі Концепції розвитку школи покладені:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Державна національна програма «Освіта»;
 • Національна доктрина розвитку освіти;
 • Концепція загальної середньої освіти ( 12 – річна школа);
 • Концепція «Нова українська школа»;
 • Державні стандарти базової і повної загальної середньої освіти.

 «Школа майбутнього» повинна:

 • здійснити комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти;
 • будувати навчально-виховний процес на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи психолого - соціальної служби в закладі,;
 • створювати відповідні умови для задоволення зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму.
 • зміцнювати зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами як основою створення і розвитку єдиного освітнього комплексу.;
 • здійснювати багатопрофільність та різнорівневість навчання;
 • відбирати найбільш ефективні технології навчання..

«Школа майбутнього» має формувати ключові компетентності, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній реалізації в сучасному житті, а саме:

@ робити вибір з позицій доброчинства;

@ давати моральну оцінку вчинкам, співвідносити їх із моральними нормами;

@ успішно взаємодіяти з іншими;

@складати особисті проекти і здійснювати їх;

@управляти собою, своїми вчинками, здійснювати самоконтроль;

@бути гнучким і мобільним у спілкуванні, упереджувати та вирішувати конфлікти, вміти досягати компромісу;

@розвивати комунікативні здібності.

Шляхи реалізації Концепції розвитку школи: – забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього закладу з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховної діяльності;

– формування системи виявлення обдарованої молоді;

– створення сприятливих умов для підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків; – впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

– проектування управлінської діяльності.

Мета «Школи майбутнього».

Шкільний освітній проект призначений задовольнити потреби:

Ø учня у формуванні пізнавальних і ціннісних основ особистісного і професійного самовизначення, гуманістичної орієнтації особистості;

Ø забезпечення умов для морального , інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку;

Ø суспільства – виховання громадянина демократичної держави України, здатного до ефективної життєдіяльності у ХХІ столітті.

Основні завдання «Школи майбутнього»:

 • виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;
 • удосконалення змісту та поліпшення якості освіти;
 • розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором, факультативів тощо;
 • проведення відповідних моніторингових досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів, запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних досягнень;
 • розроблення та реалізація інноваційних моделей новітніх навчальних закладів з високим рівнем якості освіти, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом.

  Школа майбутнього має містити всі види навчальних, виховних і розвивальних структур, які можуть професійно забезпечити розвиток обдаровань і талантів дітей: академічного, соціального, художнього, технічного, спортивного.

  Зміст навчання. Учень матиме можливість самостійно впливати на зміст власного навчання відповідно до індивідуальних інтересів і потреб. Формуванню в учнів початкової школи цілісного упорядкованого образу світу сприятиме інтегрований зміст навчання. В 5 – 11 (12) класах зміст навчання також інтегрований. Діти вибиратимуть різні освітні міжпредметні напрями, предмети для поглибленого навчання, а в старших класах – освітні профілі. Це сприятиме кращій підготовці до вищої освіти та професійної реалізації.

  Форми методи і навчання. Використання форм та методів навчання, які даватимуть дитині шлях до самостійного здобуття знань – дослідження, моделювання, проектна робота. Школа навчатиме дітей уміння шукати інформацію самостійно. Формуватиме вміння вчитися постійно, що є важливим, оскільки, після закінчення навчального закладу випускники житимуть і працюватимуть в суспільстві знань та інноваційному просторі. Застосовуватимуться різні види кооперативного навчання, щоб діти вчилися працювати в команді на кінцевий результат, опановували мистецтво взаємовідносин.

Структура школи.

Заклад має 1 – 11 класи для учнів віком від 6 до 17 (18) років.

Одну філію:ІІ ст. с. Вінниківці

Ø І ступінь – початкова школа

Ø ІІ ступінь – базова загальна середня школа

Ø ІІІ ступінь – повна загальна середня школа .

Основні завдання навчально-виховного процесу «Школи майбутнього».

@ Розробка шкільного проекту «Інноваційні модульні технології навчання як запорука якісної освіти».

@ Реалізувати базовий, допрофільний компоненти навчання з наданням можливості вільного вибору напрямів варіативного компонента з правом переходу від одного додаткового курсу до іншого.

@ Здійснювати профільне навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Управління закладом освіти.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

Ø педагогічна рада;

Ø загальні збори;

Ø рада школи;

Ø піклувальна рада;

Ø освітні менеджери закладу (заступники директора з НВР та ВР);

Ø атестаційна комісія;

Ø загальношкільний батьківський комітет;

Ø учнівське самоврядування.

Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління. Фінансово-господарська діяльність. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного бюджету. передбаченим нормативним фінансуванням закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески. Розподіл коштів добровільних внесків відбувається з фактичним їх надходженням.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи:

Ø створення інформаційного центру, медіа простору;

Ø створення WEB – сайту Internet;

Ø створення нових навчальних кабінетів;

Ø поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, додатковою літературою, періодикою;

Ø організація вироблення саморобних навчальних посібників;

Ø придбанням комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання;

Ø поповнення бібліотечного комплексу.

Школи майбутнього - це проект школи чотирьох складових:

¨ Школа розвитку особистості.

¨ Школа І ступеня - школа –родина. ¨

Школа ІІ ступеня - школа ґречності. ¨

Школа ІІІ ступеня - школа зрілості.

Модулі проектів не є стабільними і можуть змінюватися з появою та актуалізацією в освітньому просторі педагогічних проблем, завдань і різноманітних проблемних ситуацій.

Мета та завдання виховних модулів «Школи майбутнього».

Ø Забезпечення умов для індивідуального розвитку, урахування особистих досягнень учнів.

Ø Стимулювання їхньої творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах виховної діяльності.

Ø Реалізація їхніх нахилів та інтересів через насичене виховне середовище закладу.

Ø Створення в закладі цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Ø Виявлення та розвиток серед учнів закладу інтелектуально здібних та творчо обдарованих.

Ø Формування у учнів пізнавальних і ціннісних основ особистісного і професійного самовизначення.

Ø Забезпечення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку.

Ø Виховання громадянина демократичної держави України, здатного до ефективної життєдіяльності у ХХІ столітті.

Проект «Школа розвитку особистості» 
Мета проекту:

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього закладу, з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховного процесу.

Формування системи виявлення обдарованої молоді,

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Досягти цієї мети можна через реалізацію таких модулів:

& Модуль «Школа здоров’я».

& Модуль «Атестат для кожного».

& Модуль «Індивідуальна освіта».

& Модуль «Обдарована дитина».

& Модуль «Особлива дитина»

& Модуль «Трикутник».

& Модуль «Інноваційний простір».

Проект «Школа - родина»

Мета проекту.

Ø Стимулювати інтерес до історії свого роду, сім’ї.

Ø Формувати почуття духовної єдності поколінь та обов’язків перед ними.

Ø Виховувати любов і повагу до старшого покоління, рідної землі, традицій народу.

Ø Усвідомлювати себе громадянином України.

Актуальність проекту:

«Дитина - дзеркало родини, як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота батька і матері.» В. Сухомлинський

   Сім'я, родина — один із головних виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості дитини важко переоцінити. Саме родина вводить людину в світ соціальних стосунків. Вона є тією вічною цінністю, що створює порівняно незалежне від соціальних катаклізмів середовище, атмосферу психологічної захищеності. Вона допомагає долати життєві випробовування, дає реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє. Значний діапазон дії сім'ї робить її одним із найпотужніших засобів сучасного процесу виховання.

    Школа покликана керувати родиною. Це керівництво обумовлене роллю вчителя як представника державного виховання, наявністю в нього професійної підготовки. Він є посередником між школою, з одного боку, і життям і наукою — з другого. Зміст школи-родини. Розкриття змісту освіти школи-родини полягає у: — навчанні та вихованні підростаючого покоління на засадах національної історії, духовній та матеріальній культурі, мистецтві; — родинно-національних та соціально-побутових традиціях; — сприянні піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу школи з батьками; — підвищенні авторитету і ролі сім'ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків, формуванні сучасної педагогічної культури батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки; — реалізації ідеї особистісно-зорієнтованої педагогіки, підвищенні якості навчально-виховного процесу; — гармонії співпраці педагогічного проекту "Трикутник” " учні — учителі — батьки”.

Досягти цієї мети можна через реалізацію таких модулів:

& Твоя родина, як зірка єдина, - твій порятунок, надійний причал.

& Тато, мама і я – спортивна сім’я.

& Дитяча творчість.

& Вічні цінності очима дитини.

& Українські традиції початкової школи.
Проект «Школа ґречності»

Мета проекту.

Ø Виховання у учнів високих моральних та інтелектуальних цінностей.

Ø Виховання свідомих громадян нашої держави.

Ø Виховувати прагнення до саморозвитку.

Досягти цієї мети можна через реалізацію таких модулів:

& Прагнімо вершин добра.

& Спілкуймося з відкритими серцями.

& Бережімо світ довкола і в собі.

& Екологічна варта.

Модуль

Прагнімо вершин добра.

Мета: виховувати почуття справедливості, великодушності, доброти. Вчити дружити, інформувати про важливість самовдосконалення як одного із засобів наближення до морального ідеалу, про цінність людського життя, про появи людської краси та вчинки людей. Залучати школярів до активної діяльності, сприяти прояву творчих здібностей, створювати умови для самореалізації учнів, виховувати прагнення до саморозвитку.

Модуль

Спілкуємося з відкритими серцями.

Мета: виховувати почуття поваги до себе та оточуючих, розвивати моральні риси такі як ввічливість, правдивість, чемність, вихованість, ґречність, толерантність, духовність особистості, залучати учнів до активної діяльності, сприяти розвитку творчих здібностей.

Модуль

Бережімо світ – довкола і в собі.

Мета: виховувати в учнів почуття єдності з природою, відповідальності за її стан збереження, створювати умови для розвитку екологічної спрямованості у формуванні особистості, залучати учнів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища. Виховувати в учнів відчуття краси природи, її неповторність. Сприяти розвитку екологічної стежини для учнівського колективу, відповідальне ставлення до власного здоров’я..

Модуль

"Екологічна варта” 
Мета: – створити систему екологічної освіти і виховання дітей та підлітків; – формувати в школярів повагу до природи як пріоритетної загальнолюдської цінності; – створювати умови для проведення змістовної екологічної роботи.

Проект «Школа зрілості»

Мета проекту.

Ø Виховання нового покоління, від якого залежатиме доля всієї цивілізації.

Ø Формування гуманності, чесності, правдивості, дисциплінованості, почуття відповідальності, власної гідності.

Ø Виховання патріотизму, любові до Батьківщини.

Ø Оволодіння загальнолюдськими нормами життєдіяльності.

Досягти цієї мети можна через реалізацію таких модулів:

& Модуль «Мій край – моя історія жива».

& Модуль «Право і діти».

& Модуль «Майбутнє нашої країни – в нас».

& Модуль «Не руйнуй своє життя».

& Модуль «Сім’я – острів любові».

& Модуль «Школа спілкування».

Модуль «Мій край – моя історія жива»

Мета: досліджувати та вивчати рідний край, його історію, природу, мистецтво; виховувати любов до своєї Батьківщини, гордість за неї, відповідальність за її долю.


Модуль "Право і діти” 
Мета: – сформувати особистість якій притаманне усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства; – сприяти визнанню й забезпеченню у реальному житті прав людини як найвищої гуманістичної цінності; – підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх; – створити систему попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності.


Модуль «Школа спілкування»

Мета: розвивати уміння сутнісно, повно, реалістично мислити, навички побудови продуктивного спілкування, здатність максимально ефективно та економно використовувати часові, психологічні та інтелектуальні ресурси, створювати умови для актуалізації потенціалу та посилення особистості учнів, надавати різнобічну психологічну допомогу.

Модуль « Майбутнє нашої країни – в нас»

Мета: виховання різнобічної та гармонійно розвинутої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, готової до життя і праці в сучасному суспільстві, готової до самостійного життя, надання допомоги учням у свідомому виборі професії.


Модуль «Не руйнуй своє життя»

Мета: проводити профілактичну роботу щодо вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, порушення режиму дня та харчування, сприяти залученню до здорового способу життя якомога більшої кількості учнів.

Модуль «Сім’я – острів любові»

Мета: сприяти проведенню профілактичної роботи щодо раннього статевого життя та абортів, виховувати культуру особистих відносин та сімейного життя.

Очікувані результати.

Випускник закладу - це духовно розвинена особистість з високими моральними якостями, підготовлена до повноцінної життєдіяльності, має ґрунтовні знання, соціально активна, творчо спрямована, здатна до самовизначення і самореалізації.

Ø Позитивна динаміка якості освіти .

Ø Інтеграція учнів у соціокультурний простір.

Ø Позитивна динаміка в рівнях компетентностей учнів.

Ø Запровадження системи громадсько-професійного партнерства.

Ø Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, спрямованих на їх духовне та фізичне самовдосконалення засобами виховання.

Ø Забезпечення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, високого рівня працездатності, активної життєвої позиції.

Ø Створення сприятливої позитивної атмосфери колективного пошуку моделі виховної роботи.

Ø Втілення інноваційних новітніх технологій в навчально-виховний процес.

Ø Розвиток якісно високого рівня світоглядних переконань.

Ø Формування духовного потенціалу особистості.

Ø Утвердження здорового способу життя.

Ø Освоєння методів діагностики.

«Школа майбутнього» – шкільний будинок, який об’єднує всіх у єдине багатство. Тут вчать дружити і любити. Кожен захищений.

Шкільний будинок – це кузня знань, умінь міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості.

Школа майбутнього – це майстерня, де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами.

Це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові і правди, краси. У «школі майбутнього» вчаться робити те, що хочеться. Вчаться бути творцями.

У ній створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним учням своїх потенціальних можливостей.

Учнівський проект "Школа майбутнього"

Інтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення національної системи загальної середньої освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та розроблення інноваційної моделі навчального закладу «Школа майбутнього» - своєрідного еталону організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Добре знаний у 20-х роках минулого століття, видатний педагог Григорій Ващенко, професор, завідуючий кафедрою педагогіки в Полтавському інституті народної освіти говорив: «Школа майбутнього – це в першу чергу творча школа. Завдання її полягає в тому, щоб розвивати творчі сили молоді, виховувати з неї творців культурних цінностей». В.Сухомлинський вважав, що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй.

Основні завдання «Школи майбутнього».

Основними завданнями «Школи майбутнього» повинні бути:

 • виховання патріотів, відданих демократичним цінностям;
 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей;
 • підготовки до самостійного життя.

Передбачається створення і випробування інноваційної моделі стимулювання інвестицій в освітню галузь, формування партнерських економічних відносин між державою, місцевою громадою та суб’єктами господарювання. Майбутнє школи нового типу значною мірою залежить від інноваційного потенціалу навчального закладу, рівня культури, що передбачає досягнення нової якості навчально-виховного процесу, здійснення кардинальних базових перетворень у змісті, формах і методах навчання і виховання, в управлінні школою, в переведенні її із стану функціонування в режим розвитку. В освіті, як і в будь-якій іншій галузі людської діяльності, час від часу з'являються „модні понят­тя", що визначають сутність її найактуальніших проблем: інновації, парадигми, технології, профіль­не навчання, компетентність, незалежне тестування, школа майбутнього...

Йде природний процес по­шуку, коли нове спершу осмислюється, порівнюєть­ся з минулим (уже відомим), а далі проектується.

Як спроектувати школу майбутнього? Якою їй бути? З цим запитанням ми звернулась до своїх вихо­ванців,

бо вони - найближчі до майбутнього,

бо вони - мрійники, фантазери і реалісти,

бо вони - майбутня еліта України,

бо їм довіряємо, радимось,

бо серед них майбутні

Президенти, Міністри, Науковці, Митці...

  Мріючи про школу майбутнього, варто го­ворити не лише про комп'ютеризацію та інтер­активні технології, а й про те, наскільки комфортно тобі в навчальному закладі, в якій мірі ти довіряєш наставникам-педагогам, а вони тобі.

   Школа має не тільки надавати освітні послуги, а й формувати естетичні смаки та культуру особис­тості через зустрічі з видатними діячами держави, митцями, через організацію художніх виставок, походів до музеїв, театрів тощо. v Мені хотілося б, аби в подальшому розвитку освітньої системи більше враховувались інтереси учнів. Вони повинні мати право вибирати навчальні дисципліни, пов'язані з майбутньою професією, і навіть учителів.

 • .

   Професійна компетентність педагога є основою його майстерності. Важлива складова педагогічної діяльності - ціннісні орієнтації Вчителя. Ціннісні орієнтації - це те, заради чого діє людина, чому вона присвячує свою діяльність, а тому ми говоримо про особливий „дух" школи: Добро і Справедливість, Відданість і Жертовність, Відповідальність і Порядність, Патріотизм і Профе­сіоналізм, Гуманізм і Толерантність, Творчість і Працелюбство... Як писав Костянтин Ушинський, Дух Закладу живе не в стінах, не на папері, а в характері більшості вихователів, і від них переходить до характеру вихованців. Добре бути вченим, поетом, воїном, законодавцем, ліцеїстом і ще кимось іншим, але непогано було б бути при цьому Людиною. Людина живе природою, а учень- надією. Найважча професія - бути Українською елітою. У нас не закони, а романтичні побажання. Пізнання країн світу - окраса і ґрунт для роздумів школярів. У кожному учневі прихована мудра сила будівника, і треба лише їй дати можливість розвинутися й розквітнути. Отже ми з вами підійшли до школи доброти.

0